Сви наставницци су дужни да у школи бораве од 8:00 до 13:00 часова сваког радног дана

17.08.2016.
9:00 Наставничко веће
Дневни ред:
1. Анализа плана активности у периоду од 17.08.2016.– 31.08.2016.године
2. Поправни испит – план припремне наставе, формирање комисија
3. Уџбеници – уписати пре почетка школске године у дневнике, потребе наставника за уџбеницима и приручницима
4. Школски програм – анекс за немачки језик, план нестандардних часова-вертикална и хоризонтална корелација, планирано школским развојним планом
5. Годишњи програми рада стручних већа
6. Избор тима који ће организовати активности поводом пријема првака, израда свеске за прваке
7. Избор чланова тимова и комисија за школску 2016/17. годину

18.08.2016. године
9:00 Педагошки колегијум
Дневни ред:
1. Годишњи план рада
2. Школски програм
3. Развојни план
4. Вредновање и самовредновање рада школе
5. Лични план професионалног развоја
6. Пријем ђака првака
7. Мере унапређења рада школе и припреме за нову школску годину
11:00 – Састанак тима за развојно планирање
Стручна већа –израда планова.
Израда годишњих планова рада наставника, стручних већа, комисија, ученичких организација и одељењских већа, планова секција и додатне и допунске наставе предати (у писаној или у електронској форми ) педагогу до 30.08.2016. год.
Уређење кабинета и припрема наставних средстава.

19.08.2016. године
9:00 – Састанак тима за самовредновање
11:00 – Састанак тима за развојно планирање
11:00 – Састанак чланова Тима за културну и јавну делатност школе
12:00 – Стручна већа: договор о реализацији плана ваннаставних активности, израда распореда одржавања нестандардних часова.
Уређење кабинета и припрема наставних средстава.

22.08.2016. година
Састанци стручних већа са управом школе по следећем распореду:
• Годишњи план рада
• Избор стручне литературе и часописа
• Анализа оптерећености ученика и предлог за ИОП- 1,2,3
• Тематско планирање и нестандарни часови
• Ваннаставне активности
• Укључивање деце у живот и рад школе
• План професионалног развоја
8:30 стручно веће учитеља и наставника у продуженом бораваку
9:30 Стручно веће наставника математике и ТИО
10:30 Стручно веће наставника српског језика и страних језика

23.08.2016.
8:30 Стручно веће наставника друштвених наука
9:30 Стручно веће наставника природних наука
10:30 Стручно веће уметност и вештина
Формирање одељења- педагог, психолог
Уређење кабинета и припрема наставних средстава.

24.08.2016. година
9:30 – Тим за инклузију:
Предлог за доношење ИОП1 за 2016/17.
Предлог за доношење ИОП2 за 2016/17.
Предлог за доношење ИОП3 за 2016/17.
План рада Тима за 2016/17.

25.08.2016. година
9:30 – СА за развој школског програма
План рада СА за 2016/17.
Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за 2015/16.
Предлог Годишњег плана рада школе за 2016/17. (упутства за израду планова стручних органа)
Предлог Анекса 3 школског програма (програми слободних активности, измене програма за енглески језик у првом и другом разреду)
Уређење кабинета и припрема наставних средстава.

26.08.2016. година
9:30 – Тим за заштиту од насиља
План рада тима за 2016/17.
План реализације програма заштите од насиља… и превенције других облика…
Задужења чланова Тима за 2016/17.
Уређење кабинета и припрема наставних средстава.

29.08.2016.
9:00 Састанак са одељењским старешинама од 5-8 разреда
10:00 Наставници у продуженом бораваку, Одељењско веће првог разреда, Одељењско веће другог разреда,
11:00 Одељењско веће трећег разреда, Одељењско веће четвртог разреда
Израда планова, распоред отворених врата, распоред писмених и контролних задатака, распоред додатне/допунске наставе, секција
Уређење кабинета и припрема наставних средстава.

30.08.2016. године
9:00 Педагошки колегијум
Дневни ред:
1. Годишњи и месечни планови рада- обавезно предати у писаној форми
2. Распоред часова
3. Утврђивање ментора
4. Утврђивање значајних датума и активности
5. Утврђивање календара писмених и контролних задатака
6. Извештај Тима за самовредновање
7. План професионалног усавршавања запослених
8. Извештај тима за ИО – договор о индетификацији ученика, изради ИОПА и реализације програма
12:00 – Састанак тима за безбедност и заштиту ученика од злостављања и занемаривања
Израда планова, распореда отворених врата, распоред писмених и контролних задатака, распоред додатне/допунске наставе, секција
• Истакнути спискови првака – педагог, психолог

31.08.2016.
10:00 Наставничко веће
Дневни ред:
1. Анализа припремљености школе за 2015/2016.године
2. Усвајање распореда часова
3. Годишњи план рада
4. Усвајање извештаја Тима за вредновање и самовредновање
5. Доношење одлуке о избору стручне литературе и часописа на предлог стручних већа
6. Информације о распореду нових ученика
7. Текућа питања
12:00- Састанак тима за развојно планирање-израда акционог плана

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЈЕ ПОДЛОЖАН ПРОМЕНАМА!

Директор школе
Миомир Драгаш