Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Школски одбор

Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања орган управљања у школи је Школски одбор који броји девет чланова, укључујући и председника. Чланови обављају послове из своје надлежности без накнаде. Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом. Школски одбор чине три представника локалне самоуправе, три представника запослених школе и три представника Савета родитеља школе.

Мандат чланова школског одбора траје четири године.

Школски одбор надлежан је да:

 • доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака;
 • доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
 • доноси финансијски план школе, у складу са законом;
  усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 • расписује конкурс и бира директора;
 • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 • одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
  обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Председник школског одбора ОШ „Иван Горан Ковачић“ је Мирослав Марић, заменик је Оливера Томић, а чланови су следећи:

Испред Наставничког већа: 

 • Драгана Аничић, професор разредне наставе,
 • Оливера Томић, професор енглеског језика,     
 • Небојша Дабић, професор технике и информатике,  

Испред Савета родитеља:

 • Тијана Перић Дилигенски,
 • Весна Радичевић,
 • Мирослав Марић,

Испред локалне самоуправе:

 • Предраг Веселиновић,
 • Светлана Јанковић,
 • Маша Пумпаловић.