Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Ђачки парламент

Ученички парламент школе је организовано тело сачињено од ученика-представника завршних разреда основне и средње школе. Надлежности ученичког парламента уређене су чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања Републике Србије. У ОШ Иван Горан Ковачић ученички парламент основан је 2006. године и један је од првих таквих ученичких организација у звездарској општини. Ученички парламент чине по два члана – представника сваког одељења завршних разреда (VII и VIII разреда) основне школе изабрана од стране одељењске заједнице. Парламент има председника/председницу кога на почетку сваке школске године бирају чланови парламента школе. Идеја је да се омогући демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. У рад су укључени и наставници – координатори који својим саветима помажу у раду парламента али не учествују у гласању нити непосредно учествују у доношењу одлука парламента о битним питањима и активностима. Ученички парламент разматра однос и сарадњу ученика и наставника, стручних сарадника, обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање, даје мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору школе о правилима понашања у школи, Годишњем програму рада, Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу у спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација, организује и подржава хуманитарне и радне акције у школи и ван ње. Свакoг месеца одржавају се састанци на којима се одлучује о раду и активностима. Врши се и вредновање свега што је урађено у протеклом периоду. Ученички парламент наше школе ради по програму који је део Годишњег плана рада школе. Рад ученичког парламента допринео је:
  • унапређењу комуникације и атмосфере унутар школе,
  • доношењу потребних процедура, механизама, правила по којима се одвија живот и рад у школи,
  • активније учешће ученика у доношењу важних одлука за рад школе.
Током ове школске године планира се наставак започетих активности са обогаћивањем њихових садржаја, на пример прикупљање лименки и пластичних чепова, побољшање услова и комуникације у школи, рад на изградњи мреже ученичких парламената основних школа у окружењу.