У свим основним школама на територији Републике Србије ученици осмог разреда, ће 12.04.2019. године, у 12 часова, у оквиру пробног завршног испита полагати тест из математике, док ће 13.04.2019. године, у 9 часова, полагати тест из српског/матерњег језика, а у 11:30 часова комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика и хемија). Ученици у петак треба да дођу на наставу од 8:00, након четвртог часа имаће паузу од пола сата, а затим ће приступити полагању пробног завршног испита из математике. У суботу је потребно да ученици дођу у школу у 8:30. Ученици се распоређују у клупе које су обележене редним бројевима, тако да број клупе одговара редном броју ученика на Јединственом списку ученика из њихове школе.
Званични термини полагања завршног испита и календар уписних активности биће ускоро утврђени, а конкурс за упис у средње школе Министарство ће објавити поћетком маја.

Обавештење за ученике осмих разреда
• На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
• На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар;
• Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети;
• Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту;
• Препоручљиво је да ученици одговоре прво да пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању;
• На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, дигитроне и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл, осим воде/освежавајућег напитка;
• На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима ни ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста ће добити нула бодова на том тес

09.04.2019.

Директор школе

Миомир Драгаш