Сви наставници су дужни да у школи бораве од 8:30 до 13:00 часова сваког радног дана (изузев 16, 17. и 18. јуна)

15. ЈУН – ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ, ПРЕГЛЕДАЧИ И ШИФРАНТИ ДА ПРЕУЗМУ РЕШЕЊА У СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ 13.ЈУНА)

16.ЈУН – ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

17.JУН – ЗАВРШНИ ИСПИТ – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

20. ЈУН
8:30 – ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
– СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗРАДА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.

21. ЈУН
8:30- ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА
9:30- ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ПЕТОГ И СЕДМОГ РАЗРЕДА

11:30- НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
• РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА
• АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА
• ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ

– СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗРАДА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.

22. И 23. ЈУНА – СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

24. ЈУН
8:30 – ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
• АНАЛИЗА РАДА У ПРЕДХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
• ПЛАН РАДА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
• КОНКРЕТНА ЗАДУЖЕЊА
• ШКОЛСКИ ПРОГРАМ – ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ
10:00 – СТРУЧНА ВЕЋА
• АНАЛИЗА РАДА У ПРЕДХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
• ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА
• ПЛАН РАДА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
• ПОДЕЛА ЧАСОВА
• ПРЕДЛОЗИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
• ИЗРАДА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

25/26 ЈУН
ОД 8ДО 15 Ч -ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА

27. ЈУН
9:00 – СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
11:00 – СТРУЧНИ АКТИВ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
НАСТАВНИЦИ – СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗРАДА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

28. ЈУН
8:30 – ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА ( ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ ПО РАЗРЕДИМА)
• АНАЛИЗА РАДА У ПРЕДХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
• ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА
• ПЛАН РАДА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
10:00- НАСТАВНИЦИ – СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗРАДА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

ПОДЕЛА КЊИЖИЦА
11:00- МЛАЂИ РАЗРЕДИ
12:00- СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

29. ЈУН
9:00 – СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ- предлог акционог плана за школску 2016/2017. годину
11:30 – СТРУЧНИ АКТИВ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ – предлог активности и области самовредновања за наредну школску годину

30. ЈУН

РАД У ТИМОВИМА И КОМИСИЈАМА:
ИО, ТЗЗ, КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ, ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД, ПРИЈАТЕЊИ ДЕЦЕ…
СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, УЧИОНИЦА, НАСТАВНИЧКИХ КАБИНЕТА, ПЛАНИРАЊЕ…

01. ЈУЛИ
9:00 – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
• ПОДЕЛА СЕКЦИЈА И ЗАДУЖЕЊА
• КОМИСИЈЕ НАСТАВНИЧКИХ ВЕЋА И ТИМОВИ
• УСВАЈАЊЕ ШКОЛСКИХ ПРОГРАМА
• ПЛАНОВИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.ГОДИНУ
• ТЕКУЋА ПИТАЊА

ДО 29. ЈУНА ПРЕДАТИ ИЗВЕШТАЈЕ И ПЛАНОВЕ СТРУЧНИХ ВЕЋА, ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА, ТИМОВА И КОМИСИЈА ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ – ИЗВЕШТАЈЕ И ПЛАНОВЕ ПОСЛАТИ ПЕДАГОГУ ШКОЛЕ НА – marica.simic@live.com.
30. ЈУНА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПЛАНОВЕ И ИЗВЕШТАЈЕ ПРЕДАТИ ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ .

ИЗВЕШТАЈИ:

1. СТРУЧНИХ ВЕЋА (РУКОВОДИОЦИ) (ФОРМУЛАР ПРЕУЗЕТИ ИЗ ПЕДАГОШКЕ СЛУЖБЕ)
2. ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
3. НАСТАВНИКА ОДЕЉЕЊСКЕ И РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ (ФОРМУЛАР ПРЕУЗЕТИ ИЗ ПЕДАГОШКЕ СЛУЖБЕ)
4. О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА (РУКОВОДИОЦИ)
5. О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
6. ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
7. ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА
8. БИБЛИОТЕКАРА
9. КОМИСИЈА (ЦРВЕНИ КРСТ, ДЕЧЈИ САВЕЗ, ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД, ШКОЛСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ (ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ), ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА)
10. ТИМА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ
11. САВЕТА РОДИТЕЉА
12. ШКОЛСКОГ ОДБОРА
13. УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
14. ПРЕВЕНЦИЈА ПРЕСТУПНИЧКОГ ПОНАШАЊА
15. ТИМ ЗА ИО
16. ТИМ ЗА ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
17. ТИМ ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ПЛАН ЈЕ ПОДЛОЖАН ПРОМЕНАМА!

12.06.2016. година

Директор школе
Миомир Драгаш