СВИ НАСТАВНИЦИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА БОРАВЕ У ШКОЛИ
ОД 8:30 ДО 13:00 ЧАСОВА СВАКОГ РАДНОГ ДАНА (ИЗУЗЕВ 18;19; и 20. ЈУНА)

15. ЈУН-
9:00- ИЗРАДА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА/ УТВРЂИВАЊЕ КОРЕЛАЦИЈА У СКЛАДУ СА ИЗМЕНАМА У НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД-ОБАВЕЗНО ПРИСУСТВО СВИХ

18. ЈУН – ЗАВРШНИ ИСПИТ-ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (дежурни наставници, супервизори, прегледачи и шифранти да преузму решења код секретара школе)

19.ЈУН – ЗАВРШНИ ИСПИТ- ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

20.JУН – ЗАВРШНИ ИСПИТ- КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

21. ЈУН
8:30 – ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
10:00- ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА
11:30- ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ПЕТОГ И СЕДМОГ РАЗРЕДА

22. ЈУН
9:00- НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
11:00- НАСТАВНИЦИ – СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗРАДА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.

23. ЈУН
Школска уписна комисија- жалбе на резултате завршог испита

25. ЈУН
8:30 – ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
• АНАЛИЗА РАДА У ПРЕДХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
• ПЛАН РАДА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
• КОНКРЕТНА ЗАДУЖЕЊА
• ШКОЛСКИ ПРОГРАМ – ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ
10:00 – СТРУЧНА ВЕЋА
• АНАЛИЗА РАДА У ПРЕДХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
• ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА
• ПЛАН РАДА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
• ПОДЕЛА ЧАСОВА
• ПРЕДЛОЗИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
• ИЗРАДА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМA

26. ЈУН
8:30 – СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
10:00 – СТРУЧНИ АКТИВ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
11:00- НАСТАВНИЦИ – СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗРАДА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

27. ЈУН
8:30 – ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА ( ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ ПО РАЗРЕДИМА)
• АНАЛИЗА РАДА У ПРЕДХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
• ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА
• ПЛАН РАДА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
10:00- НАСТАВНИЦИ – СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗРАДА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

28. ЈУН
ПОДЕЛА КЊИЖИЦА
10:00- МЛАЂИ РАЗРЕДИ
11:00- СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
12:00- ПОДЕЛА ДОКУМЕНАТА ЗА УЧЕНИКЕ 8-ИХ РАЗРЕДА

29. ЈУН
9:00 – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
• УСВАЈАЊЕ ШКОЛСКИХ ПРОГРАМА
• ПЛАНИРАЊЕ КАДРОВА, ПОДЕЛА ЧАСОВА И ЗАДУЖЕЊА
• ПЛАНОВИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ
• ТЕКУЋА ПИТАЊА

29. ЈУН И 30.ЈУН- ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА И УНОС У БАЗУ ПОДАТАКА

ОД 2. ДО 6. ЈУЛА

03.07. ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТ ЗАПОСЛЕНИХ

РАД У ТИМОВИМА И КОМИСИЈАМА:
РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ, САМОВРЕДНОВАЊЕ, ИО, ТЗЗ, КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ, ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД, ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ…
СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, УЧИОНИЦА, НАСТАВНИЧКИХ КАБИНЕТА, ПЛАНИРАЊЕ…

ДО 29. ЈУНА ПРЕДАТИ ИЗВЕШТАЈЕ И ПЛАНОВЕ СТРУЧНИХ ВЕЋА, ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА, ТИМОВА И КОМИСИЈА ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
ИЗВЕШТАЈИ:

1. СТРУЧНИХ ВЕЋА (РУКОВОДИОЦИ)
2. О РАДУ НАСТАВНИКА
3. О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА (РУКОВОДИОЦИ)
4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ/ИЗЛЕТУ- ОС
5. О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА – РАДА
6. О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА- СВЈЕТЛАНА
7. ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
8. ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА
9. БИБЛИОТЕКАРА
10. КОМИСИЈА (ЦРВЕНИ КРСТ, ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ, ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД, ШКОЛСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ (ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ), ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА)
11. ТИМА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ
12. САВЕТА РОДИТЕЉА
13. ШКОЛСКОГ ОДБОРА
14. УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
15. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
16. ТИМ ЗА ИО
17. ТИМ ЗА ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
18. ТИМ ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
19. ТИМ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

5. ЈУЛ
9:00 – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
• АНАЛИЗА ПРЕДАТИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18 И ПЛАНОВА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.
• ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
• ТЕКУЋА ПИТАЊА

ПЛАН СЕ МОЖЕ КОРИГОВАТИ!

Директор школе:
Миомир Драгаш