ОКВИРНИ ПЛАН РАДА ЗА ПЕРИОД ОД 17. ЈУНА ДО 5. ЈУЛА

 

СВИ НАСТАВНИЦИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА БОРАВЕ У ШКОЛИ

ОД 8:30 ДО 13:00 ЧАСОВА СВАКОГ РАДНОГ ДАНА (ИЗУЗЕВ 17;18; И 19.ЈУНА)

 1. ЈУН – ЗАВРШНИ ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ, ПРЕГЛЕДАЧИ И ШИФРАНТИ ДА ПРЕУЗМУ РЕШЕЊА У СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ 14.ЈУНА)

 

18.ЈУН – ЗАВРШНИ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

 

19.JУН ЗАВРШНИ ТЕСТ – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

 

 1. ЈУН

8:30 – ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

10:00- ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА

11:30- ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ПЕТОГ И СЕДМОГ РАЗРЕДА

 

 1. ЈУН

9:00- НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

11:00- НАСТАВНИЦИ – СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗРАДА АНЕКСА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.

 

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 22.ЈУН –

8:00-16:00- ПРИЈЕМ И РЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ УЧЕНИКА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА  У ОСНОВНОЈ  ШКОЛИ

 1. ЈУН

8:30 – ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

 • АНАЛИЗА РАДА У ПРЕДХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
 • ПЛАН РАДА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
 • КОНКРЕТНА ЗАДУЖЕЊА
 • ШКОЛСКИ ПРОГРАМ – АНКЕКС

10:00 – СТРУЧНА ВЕЋА

 • АНАЛИЗА РАДА У ПРЕДХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
 • ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА
 • ПЛАН РАДА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
 • ПОДЕЛА ЧАСОВА
 • ПРЕДЛОЗИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
 • ИЗРАДА АНЕКСА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

8:00-16:00- ПРИЈЕМ И РЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ УЧЕНИКА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА  У ОКРУЖНИМ УПИСНИМ КОМИСИЈАМА

25/26. ЈУН

ДВОДНЕВНИ ИЗЛЕТ ЗАПОСЛЕНИХ

27 .ЈУН

9:00 – НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

 • УСВАЈАЊЕ АНЕКСА ШКОЛСКИХ ПРОГРАМА
 • ПЛАНИРАЊЕ КАДРОВА, ПОДЕЛА ЧАСОВА И ЗАДУЖЕЊА
 • ПЛАНОВИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ
 • ТЕКУЋА ПИТАЊА

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

 

 1. ЈУН

 ПОДЕЛА КЊИЖИЦА

17:00- МЛАЂИ РАЗРЕДИ

18:00- СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

 

 1. i 29.06.2019. ( 8:00- 15:00)
  ПОПУЊАВАЊЕ И ПРЕДАЈА ЛИСТЕ ЖЕЉА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ И УНОС У БАЗУ ПОДАТАКА

01.ЈУЛ

8:30 – СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

10:00 – СТРУЧНИ АКТИВ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

11:00- НАСТАВНИЦИ – СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 1. ЈУЛ

8:30 – ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА ( ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ ПО РАЗРЕДИМА)

 • АНАЛИЗА РАДА У ПРЕДХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
 • ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА
 • ПЛАН РАДА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

10:00- НАСТАВНИЦИ – СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 03.07.2019. (8:00- 15:00)
ПРОВЕРА ЛИСТЕ ЖЕЉА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ И ПРИЈЕМ ЖАЛБИ НА ИЗРАЖЕНЕ ЖЕЉЕ И УНОШЕЊЕ ИСПРАВКИ

 

ОД 3. ДО 5. ЈУЛА

 

РАД У ТИМОВИМА И КОМИСИЈАМА:

РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ, САМОВРЕДНОВАЊЕ, ИО, ТЗЗ, КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ,  ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД, ПРИЈАТЕЊИ ДЕЦЕ, КОМИСИЈА ЗА ИЗЛЕТЕ, ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВУ У ПРИРОДИ

СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, УЧИОНИЦА, НАСТАВНИЧКИХ КАБИНЕТА, ПЛАНИРАЊЕ…

ДО 26. ЈУНА ПРЕДАТИ АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА 2 И 6 РАЗРЕД, ИЗВЕШТАЈЕ И ПЛАНОВЕ СТРУЧНИХ ВЕЋА, ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА, ТИМОВА  И КОМИСИЈА ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ  ПЕДАГОГУ ШКОЛЕ.

ИЗВЕШТАЈИ:

*Штампану и оверену верзију предати педагогу школе

 1. СТРУЧНИХ ВЕЋА (РУКОВОДИОЦИ) –
 2. О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА (РУКОВОДИОЦИ)
 3. О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
 4. ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
 5. ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА
 6. БИБЛИОТЕКАРА
 7. КОМИСИЈА (ЦРВЕНИ КРСТ, ДЕЧЈИ САВЕЗ, ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД, ШКОЛСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ (ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ), ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА)
 8. ТИМА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ
 9. САВЕТА РОДИТЕЉА
 10. ШКОЛСКОГ ОДБОРА
 11. УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
 12. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
 13. ТИМ ЗА ИО
 14. ТИМ ЗА ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
 15. ТИМ ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

 

ПЛАН СЕ МОЖЕ КОРИГОВАТИ!

 

                                  Директор школе:

                                 _________________________

                                                                                    Миомир Драгаш