ПЛАН РАДА ЗА ПЕРИОД ОД 20.08.2018. ДО 31.08.2018.године

 

СВИ НАСТАВНИЦИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА БОРАВЕ У ШКОЛИ

ОД 8:00 ДО 13:00 ЧАСОВА СВАКОГ РАДНОГ ДАНА

 

20.08.2018.

9:00 Наставничко веће

Дневни ред:

 1. Анализа плана активности у периоду од 20.2018.– 31.8.2018.године
 2. Уџбеници – уписати пре почетка школске године у дневнике, потребе наставника за уџбеницима и приручницима
 3. Школски програм – препоруке за израду школске документације
 4. Правилник о стандардима квалитета рада установе,од 10.08.2018.-анализа и дискусија
 5. Годишњи програми рада стручних већа
 6. Избор тима који ће организовати активности поводом пријема првака, израда свеске за прваке
 7. Избор чланова тимова и комисија за школску 2018/19. годину

11:00 –  Састанак тима за развојно планирање

 

21.08.2018. године

9:00 Педагошки колегијум

Дневни ред:

 1. Годишњи план рада
 2. Школски програм
 3. Развојни план
 4. Вредновање и самовредновање рада школе
 5. Лични план професионалног развоја
 6. Свечан пријем првака
 7. Мере унапређења рада школе и припреме за нову школску годину

 

Стручна већа –израда планова.

Предати годишње планове рада наставника, стручних већа, комисија, ученичких организација и одељењских већа, планове секција и додатне и допунске наставе (и у електронској форми )

до 28.08.2015. год.

 

22.08.2018. године

Састанци стручних већа са управом школе по следећем распореду:

 • Годишњи план рада
 • Избор стручне литературе и часописа
 • Анализа оптерећености ученика
 • Тематско планирање и нестандарни часови
 • Ваннаставне активности
 • Укључивање деце у живот и рад школе
 • План професионалног развоја

9:00 – Стручно веће учитеља и наставника у продуженом  бораваку

10:30 – Стручно веће наставника математике и ТИО

 

 

12:00 – Стручна већа: договор о реализацији плана ваннаставних активности, израда распореда одржавања нестандардних часова.

 

23.08.2018. година

9:00 –  Састанак тима за самовредновање

10:00 – Састанак тима за развојно планирање

Формирање одељења- педагог, психолог

 

 

24.8.2018.

9:00- Састанак одељењског већа 5 разреда и одељењских старешина- Упознавање са карактеристикама ученика 5 разреда

11:00- Приказ посећеног семинара, тема Аутизам, стручни сарадник Јована Ћираковић

Приказ резултата истраживања Ставова ученика и наставника о употреби награде и казне у образовно-васпитном процесу- стручни сарадник Кристина Булатовић

Формирање одељења- педагог, психолог

 

 

27.8.2018.

Састанци стручних већа са управом школе по следећем распореду:

 • Годишњи план рада
 • Избор стручне литературе и часописа
 • Анализа оптерећености ученика
 • Тематско планирање и нестандарни часови
 • Ваннаставне активности
 • Укључивање деце у живот и рад школе
 • План професионалног развоја

9:00 – Стручно веће наставника српског језика и страних језика

10:00 – Стручно веће наставника друштвених наука

 

 

28.8.2018.

Састанци стручних већа са управом школе по следећем распореду:

 • Годишњи план рада
 • Избор стручне литературе и часописа
 • Анализа оптерећености ученика
 • Тематско планирање и нестандарни часови
 • Ваннаставне активности
 • Укључивање деце у живот и рад школе
 • План професионалног развоја

9:00  Стручно веће наставника природних наука

10:00 Стручно веће уметност и вештина

 

11:00 Тим за развојно планирање- израда акционог плана школског развојног плана за школску 2018/19. год.

Формирање одељења- педагог, психолог

 

29.08.2018.

 

9:00 Састанак са одељењским старешинама од 5-8 разреда

10:00 Наставници у продуженом  бораваку, Одељењско веће првог разреда, Одељењско веће другог разреда,

11:00 Одељењско веће трећег разреда, Одељењско веће четвртог разреда

 

Израда планова, распоред отворених врата, распоред писмених и контролних задатака, распоред додатне/допунске наставе, секција

 

30.08.2018. године

9:00 Педагошки колегијум

Дневни ред:

 1. Годишњи и месечни планови рада- обавезно предати у писаној форми
 2. Распоред часова
 3. Утврђивање ментора
 4. Утврђивање значајних датума и активности
 5. Утврђивање календара писмених и контролних задатака
 6. Извештај Тима за самовредновање
 7. План професионалног усавршавања запослених

11:00  Састанак тима за ИО – договор о индетификацији ученика, изради ИОПА и реализације програма

12:00 – Састанак тима за безбедност и заштиту ученика од злостављања и занемаривања

 

Израда планова, распореда отворених врата, распоред писмених и контролних задатака, распоред додатне/допунске наставе, секција

 • Истакнути спискови првака – педагог, психолог

 

31.08.2015.

10:00 Наставничко веће

Дневни ред:

 1. Анализа припремљености школе за 2018/2019.године
 2. Усвајање распореда часова
 3. Годишњи план рада
 4. Усвајање извештаја Тима за вредновање и самовредновање
 5. Доношење одлуке о избору стручне литературе и часописа на предлог стручних већа
 6. Информације о распореду нових ученика
 7. Текућа питања

 

12:00- Састанак тима за развојно планирање-израда акционог плана

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЈЕ ПОДЛОЖАН ПРОМЕНАМА!