СВИ НАСТАВНИЦИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА СЕ ЈАВЕ У ШКОЛУ ПО ЗАВРШЕТКУ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА И БОРАВЕ У ШКОЛИ ОД 8:00 ДО 13:00 ЧАСОВА СВАКОГ РАДНОГ ДАНА

21.08.2017.

9:00 Наставничко веће
Дневни ред:
1. Анализа плана активности у периоду од 21.08.2017.– 31.8.2017.године
2. Уџбеници – уписати пре почетка школске године у дневнике, потребе наставника за уџбеницима и приручницима
3. Школски програм – анекс ( немачки језик за осми разред, нови школски програм за пети разред, допуна у складу са мерама за унапређивање рада школе), план нестандардних часова-вертикална и хоризонтална корелација, планирано школским развојним планом- рок за израду Анекса 28.08. 2017.
4. Годишњи планови рада стручних већа
5. Избор тима који ће организовати активности поводом пријема првака, израда свеске за прваке
6. Избор чланова тимова и комисија за школску 2016/17. годину

11:00 – Састанак Тима за културну и јавну делатност школе

22.08.2016. године

9:00 – Састанак тима за самовредновање
11:00 – Састанак тима за развојно планирање

23.08.2017. године

9:00 Педагошки колегијум

Дневни ред:
1. Годишњи план рада
2. Школски програм (анекс)
3. Развојни план (акциони план за шк. 2016/17.)
4. Вредновање и самовредновање рада школе (извештај за шк. 20116/17. годину)
5. Лични план професионалног развоја
6. Свечани пријем првака
7. Мере унапређења рада школе и припреме за нову школску годину

11:00 – Састанак Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Стручна већа –израда планова.
Предати годишње планове рада наставника, стручних већа, комисија, ученичких организација и одељењских већа, планове секција и додатне и допунске наставе (и у електронској форми )
до 28.08.2017. год.
Договор о реализацији плана ваннаставних активности, израда распореда одржавања нестандардних часова.

Формирање одељења- педагог, психолог

24.08.2017. година

Састанци стручних већа са управом школе по следећем распореду:

8:30 Стручно веће учитеља и наставника у продуженом бораваку
9:00 Стручно веће наставника математике и ТИО
9:30 Стручно веће наставника српског језика и страних језика
10:00 Стручно веће наставника друштвених наука
10:30 Стручно веће наставника природних наука
11:00 Стручно веће уметност и вештина

Дневни ред:
• Годишњи план рада
• Избор стручне литературе и часописа
• Анализа оптерећености ученика
• Тематско планирање и нестандарни часови
• Ваннаставне активности
• Укључивање деце у живот и рад школе
• План професионалног развоја

25.08.2017.

9:00 Састанак са одељењским старешинама од 5-8 разреда
10:00 Наставници у продуженом бораваку, Одељењско веће првог разреда, Одељењско веће другог разреда,
11:00 Одељењско веће трећег разреда, Одељењско веће четвртог разреда

Израда планова, распоред отворених врата, распоред писмених и контролних задатака, распоред додатне/допунске наставе, секција

28.08.2017. године

9:00 Педагошки колегијум
Дневни ред:
1. Годишњи и месечни планови рада- обавезно предати у писаној форми, нагласити допуну у вези са мерама за унапређивање рада школе
2. Распоред часова
3. Утврђивање ментора
4. Утврђивање значајних датума и активности
5. Утврђивање календара писмених и контролних задатака
6. Извештај Тима за самовредновање
7. План професионалног усавршавања запослених

11:00 Састанак тима за самовредновање
12:00- Састанак тима за развојно планирање

Формирање одељења- педагог, психолог

29.08.2017. године

09:00 Састанак Стручног тима за ИО– договор о индетификацији ученика, изради ИОПА и реализације програма
12:00 – Састанак тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Формирање одељења- педагог, психолог
• Истакнути спискови првака – педагог, психолог

30.08.2017. године

Израда планова, распореда отворених врата, распоред писмених и контролних задатака, распоред додатне/допунске наставе, секција

31.08.2017.

10:00 Наставничко веће
Дневни ред:
1. Анализа припремљености школе за 2016/2017.године
2. Усвајање распореда часова
3. Анекс школског програма
4. Годишњи план рада
5. Усвајање извештаја Тима за вредновање и самовредновање
6. Доношење одлуке о избору стручне литературе и часописа на предлог стручних већа
7. Информације о распореду нових ученика
8. Текућа питања

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЈЕ ПОДЛОЖАН ПРОМЕНАМА!