У свим основним школама на територији Републике Србије ученици осмог разреда, ће 26.03.2021. године у 12:00 у оквиру пробног завршногг испита полагати тест из математике, док ће 27.03.2021. године у 9:00 полагати тест из српског језика, а у 11:30 комбиновани тест. Израда тестова траје 120 минута.

Пробни завршни испит организује се на начин који осигурава безбедност и здравље ученка и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција. Ученици пробни завршни испит полажу у учионици. У једној учионици полаже највише 15 ученика ( у свакој клупи седи један ученик у њеном средишњем делу, а између сваког ученика је размак од 2м) и дежура један наставник. Клупе су нумерисане тако да редни број клупе одговара редном броју ученика са Јединственог списка ученика поређаних по азбучном реду. Испред учиоице у којој се полаже испит одређује се место на које ученици одлажу личне ствари које не смеју користити на испиту.

Идентификационе налепнице се преко окружних комисија достављају у све школе у којима се полаже испит. Сваки ученик школе добиће персонализоване идентификационе налепнице, које ће се користити и за пробни завршни испит и за завршни испит. Одељењске старешине су одговорне да провере податке на обрасцима (презиме ученика, име ученика, и име једног родитеља/законског заступника, округ, назив и адреса школе).

Током оба дана пробног завршног испита, одељењске старешине проверавају присуство  свих ученика из одељења 30 минута пре почетка испита, подсећају их на распоред просторија и проверавају да ли су понели ђачке књижице, сав потребан прибор и додељују идентификационе налепнице са идентификационим бројем за ученика Примерак за ученика пре почетка израде теста. Пре почетка времена за рад ученик уноси идентификационе податке на два места, на омотници теста, односно у идентификациони образац (примерак за школу и примерак за ученика).

На примерку за ученика, ученик уписује идентификациони број ( шифру) поред осталих података, а на примерку за школу лепи налепницу у назначеном простору и уноси остале податке.

Након реализованог пробног завршног испита, тестови ученика остају и прегледају се у школи и не смеју се објављивати јавно.