Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања орган управљања у школи је Школски одбор који броји девет чланова, укључујући и председника. Чланови обављају послове из своје надлежности без накнаде. Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом. Школски одбор чине три представника локалне самоуправе, три представника запослених школе и три представника Савета родитеља школе.

Мандат чланова школског одбора траје четири године.

Школски одбор надлежан је да:

 • доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака;
 • доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
 • доноси финансијски план школе, у складу са законом;
  усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 • расписује конкурс и бира директора;
 • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 • одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
  обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Председник школског одбора ОШ „Иван Горан Ковачић“ је Мирослав Марић, заменик је Оливера Томић, а чланови су следећи:

 

Испред Наставничког већа: 

 • Маријана Поповић, професор разредне наставе,
 • Оливера Томић, професор енглеског језика,
 • Зоран Чучковић, вероучитељ,      

Испред Савета родитеља:

 • Тијана Перић Дилигенски,
 • Весна Радичевић,
 • Мирослав Марић,

Испред локалне самоуправе:

 • Предраг Веселиновић,
 • Светлана Јанковић,
 • Маша Пумпаловић.